Param Jamuna Yacht – Live Location

Name:Param Jamuna IV
Length:48 m (159 ft)
Builder:Rossi Navi
Year:2013
Price:US$ 25 million
Owner:Prakash Hinduja


Follow the location of the Param Jamuna Yacht live!

The yacht Abbracci in Ft Lauderdale

Abbracci yacht

Abbracci yacht

Luxury Yacht Charter

charter yacht Flying Fox – 136m – Lurssen

charter yacht Flying Fox – 136m – Lurssen

SuperYacht Owners Database 9-2021

SuperYacht Owners Database 9-2021